کدام گروه درآمدی برای درمان بیشتر هزینه کردند؟
۲۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۱
0
افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان؛ گزارش‌های منتشر شده در مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۱ درصد است که بعد از هزینه‌های بخش مسکن و سوخت، هزینه‌های خوراکی و دخانی در رتبه سوم قرار دارد.

براساس داده‌های مرکز آمار، می‌توان گفت خانوارهای شهری دارای تعداد اعضای ۱۰ نفر و بیشتر، به طور متوسط حدود ۱۶ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده‌اند و بیشترین هزینه را نسبت به سایر خانوارها داشته‌اند. دومین گروهی که بیشترین هزینه را صرف بهداشت و درمان کردند، خانوارهای ۴ نفره با هزینه متوسط ۱۳ میلیون تومان بودند. خانوارهای ۳ نفره، نیز به طور میانگین حدود ۱۳ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده‌اند. خانوارهای ۵ نفره و ۶ نفره نیز به طور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان از هزینه‌های خود را صرف بخش بهداشت و درمان کرده‌اند. خانوارهای ۲ نفره هزینه متوسط ۱۱ میلیون تومانی را صرف بهداشت و درمان خود در سال ۱۴۰۱ کرده‌اند.
همچنین، خانوارهای ۹ نفره و ۷ نفره نیز به طور میانگین حدود ۹ میلیون تومان از هزینه‌های خود را صرف بخش بهداشت و درمان کرده‌اند. خانوار ۱ نفره به طور متوسط هزینه‌ای معادل ۸ میلیون تومان را صرف بهداشت و درمان کرده است. در انتها، خانوارهای ۸ نفره، با کمترین هزینه حدود ۷ میلیون تومان را صرف بهداشت و درمان خود کرده‌اند. از سوی دیگر، خانوارهای شهری که فرد شاغلی ندارند، در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کرده‌اند. خانوارهای دارای یک نفر شاغل، به طور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان جهت بهداشت و درمان خود هزینه کرده‌اند. خانوارهای شهری دارای ۲ نفر شاغل، ۳ نفر شاغل، ۴ نفر شاغل و ۵ نفر شاغل به ترتیب به طور میانگین حدود ۱۵ میلیون تومان، ۱۸ میلیون تومان، ۱۶ میلیون تومان و ۲۱ میلیون تومان صرف بهداشت و درمان کردند. براساس داده‌های مرکز آمار، در بین گروه‌های شغلی مختلف در خانوارهای شهری می‌توان میزان هزینه مربوط به بهداشت و درمان هر یک آن‌ها را محاسبه نمود. خانوارهای شهری گروه شغلی متخصصان علمی و فنی، با پرداخت هزینه متوسط ۲۳ میلیون تومانی بیشترین هزینه برای بهداشت و درمان را در سال ۱۴۰۱ را پرداخت کردند.
بعد از آن خانوارهای گروه شغلی قانون‌گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران با پرداخت هزینه متوسط ۲۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ در رتبه دوم بیشترین هزینه برای بهداشت و درمان قرار گرفتند. گروه شغلی کارمندان امور اداری و دفتری، با پرداخت هزینه متوسط ۱۷ میلیون تومانی بهداشت و درمان در جایگاه سوم قرار گرفتند. خانوارهای گروه شغلی تکنیسین‌ها و دستیاران، به طور میانگین درسال ۱۴۰۱ به میزان ۱۳ تومان برای بهداشت و درمان هزینه کرده‌اند و در جایگاه چهارم قرار گرفتند.
گروه‌های شغلی متصدیان و مونتاژکاران و رانندگان وسایل نقلیه و کارکنان خدماتی و فروشندگان به طور میانگین هزینه‌ای معادل ۱۲ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده‌اند و جایگاه‌های پنجم و ششم را به خود اختصاص دادند.
خانوارهای گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه، هزینه‌ای معادل ۹ میلیون تومان را به طور میانگین صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کرده‌اند و در جایگاه هفتم قرار گرفتند. گروه‌های شغلی کارگران ساده و کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری هزینه‌ای معادل ۸ میلیون تومان را به طور میانگین در سال ۱۴۰۱ صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کرده‌اند و با پرداخت کمترین هزینه در جایگاه‌های هشتم و نهم قرار گرفتند.متخصصان علمی و فنی ۲.۸ برابر کارکنان بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری برای بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۱ هزینه کردند.از طرف دیگر، با بررسی فعالیت محل کار سرپرست خانوار می‌توان مشاهده کرد که خانوارهایی که در بخش تامین برق، گاز و آب اشتغال داشته‌اند، با پرداخت هزینه ۲۶ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ در جایگاه نخست بیشترین هزینه متوسط بهداشت و درمان قرار گرفتند.خانوارهای شهری شاغل در بخش آموزش با پرداخت هزینه ۲۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ در جایگاه دوم بیشترین هزینه متوسط بهداشت و درمان قرار گرفتند.خانوارهای شهری شاغل در بخش واسطه‌گری‌های مالی با پرداخت هزینه ۱۹ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ در جایگاه سوم بیشترین هزینه متوسط بهداشت و درمان قرار گرفتند.از سوی دیگر، خانوارهای شهری شاغل در بخش شیلات، با هزینه حدود ۶ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ کمترین هزینه متوسط بهداشت و درمان را داشته‌اند. خانوارهای شهری قرار گرفته در بخش خانوارهای معمولی دارای مستخدم و هتل و رستوران، به طور میانگین هزینه‌ای معادل ۷ میلیون تومان داشتند و در رتبه‌های دوم و سوم کمترین هزینه بهداشت و درمان قرار گرفتند. براساس داده‌های مرکز آمار، سرپرست خانوار شهری در وضعیت‌های مختلف شغلی حقوق‌بگیر عمومی، کارفرما، حقوق‌بگیر تعاونی، حقوق‌بگیر خصوصی و … قرار دارد. خانوارهای شهری که حقوق‌بگیر عمومی هستند ۱.۹ برابر حقوق‌بگیر و کارمند مستقل برای بهداشت و درمان هزینه می‌کند.خانوار شهری که حقوق‌بگیر عمومی است به طور میانگین حدود ۱۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کرده‌ و رتبه نخست بیشترین هزینه را دارند. سرپرست خانواری که کارفرما است به طور میانگین حدود ۱۵ میلیون تومان را صرف هزینه بهداشت و درمان کرده و رتبه دوم بیشترین هزینه را دارد.خانوار شهری که حقوق‌بگیر تعاونی است به طور میانگین حدود ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کرده‌اند و رتبه سوم بیشترین هزینه را دارد.سرپرست خانواری که حقوق‌بگیر خصوصی است به طور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان را صرف هزینه بهداشت و درمان کرده و در جایگاه چهارم قرار دارد. خانوارهای شهری که در سال ۱۴۰۱ دارای درآمدی معادل ۱۲ میلیون تومان و کمتر بودند، به طور میانگین حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کردند و در جایگاه نخست کمترین هزینه قرار گرفتند. خانوار‎های شهری دارای گروه‌های درآمدی ۱۲ تا ۱۹.۵ میلیون تومان و ۱۹.۵ تا ۲۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۲ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کردند.
گروه درآمدی ۲۷ تا ۳۶ میلیون تومانی، هزینه متوسطی معادل ۳ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کردند. گروه‌های درآمدی ۳۶ تا ۴۸ میلیون تومانی، ۴۸ تا ۶۰ میلیون تومانی و ۶۰ تا ۷۲ میلیون تومانی، به طور میانگین حدود ۴ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کردند.
خانوار‎‌ شهری دارای گروه‌ درآمدی ۷۲ تا ۹۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۶ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود نمودند. خانوار‎‌ شهری دارای گروه‌ درآمدی ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۸ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود نمودند.در انتها، خانوارهای شهری که در سال ۱۴۰۱ دارای درآمدی معادل ۱۲۰ میلیون تومان و بیشتر بودند، به طور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کردند و در جایگاه نخست بیشترین هزینه قرار گرفتند.
گروه درآمدی ۱۲۰ میلیون تومانی حدود ۱۱.۴ برابر گروه درآمدی ۱۲ میلیون تومانی دارای هزینه‌های بهداشت ودرمان بودند. نمودار زیر میزان هزینه‌های متوسط پرداختی بهداشت و درمان خانوارهای شهری بر حسب گروه‌های درآمدی در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
براساس داده‌های مرکز آمار، خانوارهای شهری ساکن استان‌های اصفهان، یزد، البرز، گلستان و مرکزی بیشترین هزینه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۱ را در بین سایر استان‌های دیگر داشته‌اند.خانوارهای شهری ساکن استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین هزینه‌ای معادل ۱۶ میلیون تومان را صرف بهداشت و درمان کرده‌اند و جایگاه نخست بیشترین هزینه را به خود اختصاص دادند.پس از آن، خانوارهای شهری ساکن استان یزد در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین هزینه‌ای معادل ۱۵ میلیون و ۸۶۱ هزار تومان را صرف بهداشت و درمان کرده‌اند و جایگاه دوم بیشترین هزینه را به خود اختصاص دادند.
سومین استانی که بیشترین هزینه بهداشت و درمان را در سال ۱۴۰۱ داشته‌ است، استان البرز با هزینه‌ای معادل ۱۵ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان است.همچنین، خانوارهای شهری ساکن در استان‌های ایلام، هرمزگان و کرمان به ترتیب با هزینه‌های متوسط سالانه معادل ۴ میلیون تومان، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۶ میلیون تومان، کمترین هزینه بهداشت و درمان‌ را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.